Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

 1. Uczelniana Sieć Komputerowa Uniwersytetu Zielonogórskiego (USK UZ) jest siecią szkieletową łączącą sieci lokalne poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni oraz sieci lokalne innych użytkowników spoza Uniwersytetu.
 2. Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (CK UZ) odpowiada za eksploatację i merytoryczną stronę rozbudowy CK UZ oraz reprezentuje Uniwersytet Zielonogórski wobec operatorów telekomunikacyjnych. Administratorami CK UZ są pracownicy Centrum Komputerowego UZ.
 3. USK UZ jest siecią heterogeniczną, tzn. komputery włączone do niej wykorzystują różne protokoły i systemy operacyjne. Zalecanym protokołem warstwy sieciowej jest TCP/IP; warstwy fizycznej -Ethernet, Fast Ethernet i GigabiEthenet. Dopuszczalne jest używanie innych systemów (np. VMS) i protokołów sieciowych (OSI, DECnet, SNA, Novell) o ile wyrazi na to zgodę administrator USK UZ.
 4. Fragmenty USK UZ, które służą potrzebom wielu jednostek UZ i których budowa jest finansowana i koordynowana centralnie, stanowią szkielet USK UZ.
 5. Szkielet USK UZ łączy sieci lokalne poszczególnych jednostek organizacyjnych UZ. Elementy szkieletu (osprzęt i okablowanie) niezależnie od ich lokalizacji podlegają administracji CK UZ.
 6. Upoważnieni pracownicy CK UZ mają prawo zmiany konfiguracji urządzeń wchodzących w skład szkieletu USK UZ (ruterów, mostów, koncentratorów, modemów itd.).
 7. Sieci lokalne, obejmujące pojedyńczą jednostkę organizacyjną UZ w rozumieniu regulaminu organizacyjnego UZ (lub kilka współpracujących jednostek organizacyjnych), podlegają administracji tych jednostek organizacyjnych.
 8. Kierownicy tych jednostek wyznaczają administratorów sieci lokalnych (osoby odpowiedzialne za eksploatację sieci lokalnych oraz kontakty z CK UZ ) oraz administratorów komputerów włączonych do sieci lokalnych.
 9. Administratorzy lokalnych sieci kompterowych są odpowiedzialni za pełne przygotowanie podległych im sieci LAN do włączenia do USK UZ (skonfigurowanie stacji roboczych, skonfigurowanie serwera/hosta, itp.).
 10. Zakup materiałów, urządzeń, osprzętu i oprogramowania związany z działaniem sieci lokalnej oraz bezpośrednim włączeniem tej sieci do USK UZ pozostaje w gestii jednostki organizacyjnej Uczelni będącej właścicielem sieci lokalnej.
 11. Włączenie sieci lokalnych do USK UZ następuje za zgodą administratora po zatwierdzeniu przedstawionego projektu sieci lokalnej i sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem. Administrator USK UZ ma prawo odmówić włączenia sieci lokalnej do sieci uczelnianej lub odłączyć tę sieć, jeżeli sieć nie spełnia przyjętych dla USK UZ norm technicznych.
 12. Wszelkie zmiany w konfiguracji sieci lokalnej muszą być konsultowane z CK UZ Dotyczy to w szczególności zmian okablowania, dołączenia nowego komputera i zmiany lokalizacji lub dołączenia nowego serwera.
 13. Administratorzy sieci lokalnych odpowiadają za zgodność stanu faktycznego ze stanem zarejestrowanym przez administratora USK UZ. W przypadku nieprzestrzegania tego wymogu, szczególnie o ile prowadzi to do zakłóceń pracy sieci administrator USK UZ, może odłączyć sieć lokalną od sieci uczelnianej.
 14. Administrator USK UZ przydziela sieci i rejestruje adresy sieciowe i nazwy wszystkich komputerów włączonych do sieci, zarządza tablicami adresów i tablicami routingu poszczególnych podsieci. Administrator może przekazać te funkcje w odniesieniu do sieci lokalnej administratorowi tej sieci.
 15. Zabronione jest wykonywanie czynności mogących w istotny sposób zakłócić funkcjonowanie USK UZ, takich jak rozłączanie okablowania, wymiana osprzętu, oprogramowania sieciowego itd. bez uzgodnienia z CK UZ.
 16. Użytkownikiem USK UZ jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do sieci, niezależnie od jego lokalizacji.
 17. Konta na komputerach włączonych do USK UZ są zakładane i usuwane na wniosek kierowników uczelnianych i poza uczelnianych jednostek organizacyjnych mających dostęp do USK UZ.
 18. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie USK UZ do celów komercyjnych bez zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 19. Za zarządzanie kontami użytkowników włączonych do USK UZ odpowiadają administratorzy CK UZ.
 20. Dopuszczalne jest tworzenie publicznie dostępnych systemów informacyjnych działających na komputerach włączonych do USK UZ, o ile struktura takiego systemu uniemożliwia wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem (np. w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych USK UZ). Administratorzy tych systemów odpowiadają za ich poprawne funkcjonowanie.
 21. Użytkownicy USK UZ mają prawo korzystania z zasobów komputerów, na których mają założone konta, w granicach określonych przez administratorów tych komputerów.
 22. Administratorzy USK UZ mają prawo ograniczyć możliwości wykonywania pewnych operacji (uruchamiania programów, odczytu/zapisu zbiorów danych, nawiązywania połączeń z innymi systemami itd.) przez użytkowników, o ile jest to uzasadnione względami technicznymi lub prawnymi.
 23. Administratorzy USK UZ mają obowiązek informowania użytkowników o przysługujacych im możliwościach oraz o ewentualnych problemach związanych z eksploatacją.
 24. Użytkownicy USK UZ mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów systemów komputerowych, z których korzystają, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.
 25. Użytkownicy USK UZ mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do sieci. Administratorzy sieci i systemów oraz inne osoby mające dostęp do zbiorów innych użytkowników zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy korespondencji w odniesieniu do uzyskanych tą drogą informacji.
 26. Administratorzy sieci i systemów komputerowych nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prywatności i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników (np. w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom).
 27. Stanowczo zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych UZ, w tym podszywanie się pod innych użytkowników, lub monitorowanie łącz USK UZ. Użytkownicy w systemach wielodostępnych mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów poprzez stosowanie i częstą zmianę haseł.
 28. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z sieci Internet, dobrych obyczajów oraz poszanowania praw autorów i ich dzieł udostępnianych przez sieć Internet.
 29. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą być na wniosek administratora USK UZ pozbawione prawa korzystania z sieci. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik może być obciążony kosztami. Administratorzy komputerów włączonych do USK UZ mają obowiązek poinformowania o tym użytkowników.

Zielona Góra, 1.09.2001


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2020 Uniwersytet Zielonogórski .:.